Razpis Stanovanjske ustanove delavcev pri s.p. Novo mesto za leto 2019

 Uprava Stanovanjske ustanove delavcev pri s.p. Novo mesto objavlja na podlagi 17. člena statuta stanovanjske ustanove in 24. člena pravilnika o pogojih in merilih za reševanje stanovanjskih vprašanj

R A Z P I S

za zbiranje vlog za dodelitev posojila za gradnjo, nakup ali adaptacijo stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih objektov

 

R A Z P I S traja od 1.6.2019 do 31.12.2019.

Pravico do posojila imajo člani OOZ Novo mesto in pri njih zaposleni delavci. V času trajanja odplačila kredita, je gospodarski subjekt dolžan biti član OOZ Novo mesto.

 

Splošni pogoji:

- da so sami lastniki ali solastniki objekta za katerega potrebujejo kredit,

- da bo stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljal za stalno bivanje,

- da je poslovni objekt v lasti člana Stanovanjske ustanove in je namenjen izvajanju dejavnosti,

- da v času sklepanja kreditne pogodbe zoper prosilca ni uveden postopek osebnega stečaja po določilih ZFPPIPP.

Poleg splošnih morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

- pri gradnji ali adaptaciji veljavno gradbeno dovoljenje, ki ni starejše od 10 let,

- pri vzdrževalnih delih lokacijsko informacijo,

- pri nakupu stanovanja, stanovanjske hiše ali poslovnega objekta, sklenjeno in na sodišču ali pri notarju overovljeno kupno pogodbo,

- pri nakupu montažne hiše, pogodbo o nakupu, ki mora biti skladna z gradbenim dovoljenjem.

Razpisana vsota za posojila znaša 250.000,00 €.

Odplačilna doba posojila je od 5 do največ 10 let.

Višina prvega obroka bo izračunana na osnovi 1.5 % letne obrestne mere.

Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca. Najnižji znesek posojila znaša

5.000,00 €, najvišji pa 25.000,00 €.

V kolikor stanovanjska komisija ugotovi kreditno sposobnost in zanesljivost kreditojemalca se lahko za nakup stanovanja, stanovanjske hiše ali poslovnega prostora odobri višji znesek kredita (do 50.000,00 ).

Zavarovanje kredita s hipoteko. Vse postopke pridobitve kredita in vpisa hipoteke, po odobritvi Stanovanjske ustanove, ureja pooblaščeni odvetnik.

Vlogo za dodelitev stanovanjskega posojila dobite na Stanovanjski ustanovi delavcev pri s.p. Novo mesto, Foersterjeva 10, Novo mesto, Kontaktna oseba je Breda Koncilja, GSM: 051 422 580, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si

 

Predsednik uprave:

Janez RAVBAR, l.r.

 

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.