Objavljen Vavčer za prenos lastništva

VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS št. 69/2019, dne 22.11.2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv – Vavčer za prenos lastništva, ki je eden od 13-tih trenutno objavljenih vavčerjev.

 Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi, bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Pogoji za prijavo:

  • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnosti prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1)
  • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos lastništva. Prijavitelj lahko izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu. Evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si
  • aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva
  • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
  • izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem

Upravičeni stroški:

  1. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva.
  2. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva.
  3. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 €, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 € oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000,00 €. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Brezplačno pomoč pri oddaji vloge lahko dobite na točki SPOT Svetovanje JV Slovenija, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, tel. 030 700 170 ali OOZ Novo mesto, Breda Koncilja, tel. 051 422 580.

Povezava do razpisne dokumentacije: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98 

 Vir: SPS

 SPOT Svetovanje Jugovzhodna  Slovenija                                                                                   

Pripravila svetovalka: Breda Koncilja

Vavčer za prenos lastništva

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.