Korona – INFO

1. INTERVENTNI ZAKONI IN UKREPI ZA GOSPODARSTVO ZARADI EPIDEMIJE

INTERVENTNI UKREPI
Uvodoma pojasnjujemo, da je Državni zbor sprejel več interventnih zakonov, predstavljene v nadaljevanju, z novimi paketi/zakoni, ki še sledijo, pa sproti odpravljali tiste napake oz. varovalke, ki se bodo izkazale za nesmiselne oz. nepotrebne. Ker pa interventni zakoni posegajo tudi za nazaj, se jih bo sprejemalo s takšno hitrostjo, da bodo še pravi čas (znotraj rokov) spremenili oz. izboljšali ukrep iz predhodnega paketa/zakona.

A. Interventni ukrepi na javnofinančnem področju
Interventni ukrepi po Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju ZIUJP (Uradni list RS, št. 36/2020) omogočajo preložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2019 do 31.5.2020.
PREDLOŽITEV ZAKLJUČNIH RAČUNOV IN ODDAJA LETNEGA OBRAČUNA
Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej ) za lani se zamakne za dva meseca na 31. maj, ki se zaradi nedelje izteče 1. junija letos. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do zdaj.
V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo treba priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravila obrazec za izračun ocene. Pripravljen bo tudi elektronski obrazec. Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži prek eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti.
ROK ZA DOLOČITEV NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE
Zaradi preložitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prelaga na junij letos. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za junij 2020.
ODLOG IN OBROČNO PLAČILO DAVKA
Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje prek eDavkov ali izjemoma prek elektronske pošte, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije novega koronavirusa. V času odloga in obročnega plačila ne tečejo obresti.
Enoletni odlog odplačevanja posojil
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) uveljavlja tudi možnost enoletnega odloga odplačevanja posojil. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, društva, zadruge, samozaposleni in posamezniki bodo lahko pri banki zaprosili za enoletni odlog odplačila posojila. To bodo lahko storili še leto in pol po koncu epidemije. Za podjetja so predvidene tudi administrativne razbremenitve.
Začasna ustavitev upravnih in sodnih rokov
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami uveljavlja ukrep, ki začasno ustavlja roke v upravnih in sodnih zadevah. Tisti, ki jim je ali jim bo potekla veljavnost osebne izkaznice, bodo njeno veljavnost lahko podaljšali v osmih dneh po prenehanju ukrepov. Rok se bo podaljšal tudi za državljanke in državljane, ki jih je upravna enota pozvala k dopolnitvi vloge. Vse vloge je sicer mogoče oddati prek portala eUprava tudi brez certifikata.

B. Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, 36/2020), ki je začel veljati 29.3.2020 je namenjen ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).

 

UPRAVIČENCI vsi, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo v bistveno zmanjšanem obsegu upad prihodkov za

več kot 20% v 1. polletju glede na isto obdobje leta 2019

prihodki v 2. polletju ne bodo dosegli več kot 20 % rast glede na isto obdobje leta 2019
ZAPOSLENI, KI DELAJO (tudi delo na domu) Prispevke za PIZ plača država   april, maj
DELNO POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL PLAČE ZAPOSLENIM ZA   ČAKANJE NA DELO

(najdlje do 31.5.2020)

 

 

 

 

in PRISPEVKI

Zaposleni zaprtih podjetij

Zaposleni delujočih podjetij, ki ne morejo delati zaradi višje sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje mej)

Pokriva nadomestilo v višini 80% bruto osnovne plače povprečja preteklih zadnjih treh mesecev pod pogoji

1.Polletje -20%

2.Polletje + max 20%

do višine povprečne plače v RS v letu 2019

prispevke plača država

Elektronska vloga

ZRSZ (od 1.4.2020), ne velja za nazaj in ne v primeru podjetja v stečajnem postopku ali taka, ki imajo neporavnane obveznosti

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place
BOLNIŠKA krije vse bolniške   Krije ZZZS od prvega dne

→ Vloga na ZRSZ za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in karanteno
01. APRIL 2020 | Mag. Nina Scortegagna Kavčnik
ZRSZ je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Ur. l. RS, št. 36/2020, ZIUPPP), ki je začel veljati 29. marca 2020, omogočil oddajanje vloge za povračilo nadomestila plače.
Delodajalci, ki portala za delodajalce na spletni strani ZRSZ do sedaj še niste uporabljali, se morate sprva registrirati. ZRSZ opozarja, da se čimprej registrirajte, ker zaradi povečanega števila vlog za registracijo, le-ta nekaj časa traja.

Oddaja vlog poteka samo elektronsko.
Več informacij o registraciji in pooblaščanju računovodskih servisov se nahaja tu:
Trenutno lahko oddate vlogo za:
1. povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim za čakanje na delo in
2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene.
Do uveljavitve ZIUZEOP oddaja vloge za povračilo nadomestila zaradi višje sile še ni mogoča.

Nujni podatki za izpolnitev vloge in navodila za izpolnjevanje so na spletni strani:

https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/vloga-na-zrsz-za-povracilo-nadomestila-place-za-cakanje-na-delo-in-karanteno-5e84d7e62114e03079131224

Pri tem opozarjamo, da se delodajalci, ki portala do sedaj še niso uporabljali, morajo sprva registrirati.
Več informacij o registraciji in pooblaščanju računovodskih servisov se nahaja tu: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kako-registrirate-svoje-podjetje-na-nasem-portalu-za-delodajalce

C. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
Ta zakon, ki v Uradnem listu še ni bil objavljen – UL RS, št. 43/2020), izboljšuje socialni položaj ljudi.

 UPRVIČENCI Zmanjšani prihodki

-25% glede na feb 2020

13.3. – 31.3.2020

Zmanjšani prihodki

-50% glede na feb 2020

1.4. – 31.5.2020

ki ne morejo opravljati dejavnosti ali v bistveno zmanjšanem obsegu
Samozaposleni

UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK

marec                 350,00 april, maj         po 700,00 Elektronska vloga

FURS; na e-davki

18.4.2020 – izpl. 25.4.2020

19.- 30.4.2020 – izpl. 10.5.2020

1. – 31.5.2020 – izpl. 10.6.2020

Ukrep: če je vloga neupravičena, vrniti celotno pomoč (vir ESS in ERR)

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST za april in maj plača DRŽAVA

 

 

vračilo

odlog do marca 2022*

 

samozaposleni: avtomatičen odlog prispevkov

Prispevki, ki zapadejo v aprilu, maju in juniju 2020*

 

*TOČNA INFO PO OBJAVI v Uradnem listu

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

→ ZIUPPP samozaposlenim omogoča avtomatičen odlog prispevkov
Pogoj za to, da se samozaposlenim odloži plačilo prispevkov, je, da imajo na dan 28. 2. poravnane vse zapadle obveznosti. Če nimajo, imajo čas do 6. 4., sporočajo iz Finančne uprave RS.
Samozaposlenim (samostojnim podjetnikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarjem, odvetnikom in drugim zasebnikom), ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.
Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.
FURS pa opozarja še, da morajo biti poleg davčnih obveznosti, ki so vidne v spletnih ali mobilnih eDavkih v »Kartici O«, poravnane tudi trošarine, carine in nedavčne obveznosti, kot npr. prometni prekrški, upravne takse itd. Stanje teh je vidno zgolj v spletnih eDavkih v »Kartici C«.

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PRODAJE BLAGA IN STORITEV IN NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

IZJEME od PREPOVEDI
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– banke,
– pošto,
– dostavne službe,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Med izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je Vlada z dopolnitvijo odloka 2.4.2020 dodala dve novi izjemi, in sicer za:
• Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem času veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadike sadja, sadike okrasnega cvetja…), ki so vezane na sezonsko prodajo in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo, ter
• gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Vlada Republike Slovenije je 20.3.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na delovni čas prodajaln. Več tukaj.

Odlok velja do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja.

Več pojasnil in odgovorov na vprašanja je tu: https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/koronavirus-info/koronavirus-info/dopolnjeno-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-5e709c802114e052fcb8734d
Za lažje iskanje odgovorov predlagamo, da uporabite “Iskalnik” s kombinacijo tipk CTRL+ F in potem vpišete ključno besedo.

 

2. STORITVE IN INFORMACIJE V OBDOBJU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE

DELOVANJE NA OOZ NOVO MESTO
Cenjene člane in druge obiskovalce obveščamo, da smo na OOZ Novo mesto zaradi preprečevanja širitve koronavirusa do nadaljnjega preložili vse dogodke in osebne obiske.
Na voljo pa smo za telefonske klice:
na 041 350 001 – ksenija.klobucar@ozs.si
za splošne informacije, sekcije, dogodke, članarine, certifikate, licence za prevoznike, račune
na 041 910 100 – emilija.bratoz@ozs.si
za svetovanje, VEM postopke, vpis v imenik vodij del, neodložljive storitve in rezervacije za termin sestanka)
051 422 580 – breda.koncilja@ozs.si, za obrtna dovoljenja, e-VEM postopke, uskladitev dejavnosti SKD
Pisno komunikacijo in odgovarjanje na vprašanja bomo tekoče izvajali in posredovali. Vloge za licence, dovolilnice, obrtna dovoljenja, vloge za vpis v imenik vodij del in vse ostale vloge, sprejemamo po pošti in po e-pošti. Vse vaše zadeve bomo obravnavali in rešili v najkrajšem možnem času.
Če potrebujete storitev na OZS, uporabite sledeče kontakte:
- Licence: licence@ozs.si, tel.: 01 58 30 530 – Dovolilnice: andreja.cokl@ozs.si, tel.: 01 58 30 578
- Svetovalni center: svetovanje@ozs.si; tel.: 01 5830 553

INFORMIRANJE NA OOZ NOVO MESTO
Člane redno obveščamo s posameznimi e-maili o konkretnem vprašanju ali ukrepu. Za namene obveščanja o ukrepih na enem mestu pa smo odprli spletno stran KORONA INFO
Pregledujte informacije na http://ooz-novomesto.si/korona-info-2/, če ne najdete odgovora, nas pokličite. Na voljo so tudi obrazci, dopisi, vzorci aktov. Poglejte seznam na spletni strani ali nas pokličite.
• Odredba o čakanju na delo doma zaradi izrednih ukrepov – Koronavirus
• Odredba o opravljanju dela od doma – 169. člen ZDR-1
• Odredba-o-cakanju-na-delo-zaradi-visje-sile
• Potrdilo o zaposlitvi in delu za namen gibanja med občinami
• Umik vloge za vpis v evidenco brezposelnih oseb
• Umik zahtevka za denarno nadomestilo
Navedene vzorce je pripravila OZS in ZRSZ se uporabljajo le kot vodilo pri pripravi individualnega dokumenta.
Več brezplačnih vzorcev dokumentov lahko člani najdete na spletni strani SVETOVANJE.SI.

VZPOSTAVLJENA ENOTNA INFORMACIJSKA TOČKA UKREPOV na SPIRIT Slovenija
Na spletni strani https://koronavirus.spiritslovenia.si/ so aktualne in redno osvežene informacije, vezane na različne segmente delovanja podjetij v izrednih razmerah:
1. Davki, prispevki in odložena plačila
Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja obveznosti do države
2. Opravljanje dela v času izrednih razmer
Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja urejanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na njihove zaposlene, oblike dela v času izrednih razmer, plačila in nadomestil v različnih situacijah
3. Nepovratna in povratna sredstva
Aktualne in ažurirane informacije s področja urejanja finančnega poslovanja in zaprosil za različne oblike pomoči
Na elektronskem naslovu podpora@spiritslovenia.si zbirajo zastavljena vprašanja s strani gospodarstva, če v omenjenih rubrikah nanje še ne najdete odgovora.
V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks.
Vzpostavili smo kanale Korona, Logistika in Uporabno, preko katerih lahko komunicirate tako z nami kot z drugimi člani poslovnega foruma. Poslovni forum je zamišljen kot oblika medsebojne pomoči med podjetji, zato vas vabimo, da delite tako vprašanja kot rešitve. Sodelujete lahko pri že obstoječih razpravah ali pa odpirate nove.  Za dostop je potrebna registracija preko spletne aplikacije.